Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: SKRYTÉ DĚJINY ŽEN V KOLONIÁLNÍ AMERICE

Aktuální číslo

recenze

Víc než retro

Veronika ROLLOVÁ

Lucie ČESÁLKOVÁ – Ondřej TÁBORSKÝ a kol.

Spotřební imaginace státního socialismu. Reklama v Československu 1948–1989

Akropolis – Národní muzeum, Praha 2022, 504 s., 1259  Kč, ISBN: 978-80-7470-449-9


PAN VAJÍČKO SMEKAJÍCÍ KLOBOUK nebo krabičky od sirek varující před zhoubnými účinky alkoholu – vět- šina z nás si dokáže s československou socialistickou propagací asociovat několik konkrétních obrazů, které nejspíš zhodnotíme jako lehce bizarní. Jako by neob- ratně působící výsledky dokládaly absurditu samotné existence reklamy ...

‣Více

Bekyně a kazatelé

Mezi mravním ideálem, homiletikou a pastorační praxí v českých zemích 14.–16. století
Věra SOUKUPOVÁ

Jana GROLLOVÁ – Daniela RYWIKOVÁ

Bekyně a kazatelé. Mezi mravním ideálem, homiletikou a pastorační praxí v českých zemích 14.–16. století

Veduta – Ostravská univerzita, České Budějovice – Ostrava 2022, 382 s., 490  Kč, ISBN: 978-80-88030-65-2


Společná kniha již zaběhnutého au­ torského tandemu Jany Grollové a Daniely Rywikové se věnuje vý­ znamnému středověkému fenomé­ nu zbožných žen žijících v laických komunitách, jenž pro české prostře­ dí dosud nebyl monograficky zpraco­ ván. Titul Bekyně ...

‣Více

Primitivní rebelové

Vojtěch ČURDA

Eric HOBSBAWM

Primitivní rebelové

Překlad Martin Štefl, doslov Ondřej Slačálek, Praha, Academia, 2023, 340 s., 428 Kč, ISBN: 978-80-200-3206


S nemalým časovým odstupem se k tuzemské kulturní veřejnosti do­ stala jedna z raných prací význam­ ného a v mnoha ohledech kontro­ verzního britského historika Erica Hobsbawma (1917–2012). Ve svém rozsáhlém díle se věnoval především otázkám spojeným s procesy moder­ nizace a industrializace, sociálních dějin a ekonomických cyklů, stej­ ně ...

‣Více

Syrská středověká kultura

Lukáš DE LA VEGA NOSEK

Nina PIGULEVSKÁ

Syrská středověká kultura

Přeložili Michal Řoutil a Michal Téra, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2022, 320 s., 332 Kč, ISBN: 978-80-7465-574-6


Již drahnou dobu kolovala mezi od­ borníky myšlenka na český překlad knihy ruské autorky Niny Viktorov­ ny Pigulevské (1894–1970). Vznikala v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století a jde o publikaci z pomy­ slného zlatého fondu syrologie. Zá­ sluhou editorů a překladatelů máme české vydání notně vylepšené ...

‣Více

Dějiny ticha

Od renesance do naší doby
Radmila ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ

Alain CORBIN

Dějiny ticha. Od renesance do naší doby

Přeložil Jan Seidl, Argo, Praha 2022, 116 s., 348 Kč, ISBN: 978-80-257-3857-3


Musím se přiznat, že ke čtení kni­ hy Alaina Corbina jsem přistupova­ la s jistou skepsí. Důvodem nebyla nedůvěra ke jménu autora – je snad nejznámějším a nejvíce překláda­ ným francouzským historikem sou­ časnosti –, ale spíše mé pochyby, zda je skutečně možné napsat dějiny ti­ cha, tedy něčeho, co je ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz