Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: SKRYTÉ DĚJINY ŽEN V KOLONIÁLNÍ AMERICE

Aktuální číslo

Dějiny ticha

Dějiny ticha

Od renesance do naší doby
Radmila ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ

Alain CORBIN

Dějiny ticha. Od renesance do naší doby

Přeložil Jan Seidl, Argo, Praha 2022, 116 s., 348 Kč, ISBN: 978-80-257-3857-3


Musím se přiznat, že ke čtení kni­ hy Alaina Corbina jsem přistupova­ la s jistou skepsí. Důvodem nebyla nedůvěra ke jménu autora – je snad nejznámějším a nejvíce překláda­ ným francouzským historikem sou­ časnosti –, ale spíše mé pochyby, zda je skutečně možné napsat dějiny ti­ cha, tedy něčeho, co je protikladem promluvy, jež je nezbytným předpo­ kladem k tomu, aby něco z minulých dějů zůstalo zachováno pro budouc­ nost, a tedy i pro budoucí historiky a historičky. Kniha Dějiny ticha zá­ roveň překvapí svou útlostí, nece­ lých sto stran vlastního textu se zdá velmi nicotných pro vylíčení dějin, jež se mají rozprostřít od renesan­ ce až po současnost. Alain Corbin je však známý volbou originálních té­ mat a jako historik senzibilit (v čes­ kém prostředí je představován spí­ še jako pokračovatel školy Annales či představitel mikrohistorie) se už věnoval pachům, vůním a zvu­ kům a po Dějinách ticha následova­ ly Dějiny nevědomosti (2020), kniha o tom, jak byl v minulosti prožíván vítr (v originále La rafale et le zé- phyr, 2021) a konečně Dějiny odpo- činku (2022).

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz