Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: SKRYTÉ DĚJINY ŽEN V KOLONIÁLNÍ AMERICE

Aktuální číslo

Bekyně a kazatelé

Bekyně a kazatelé

Mezi mravním ideálem, homiletikou a pastorační praxí v českých zemích 14.–16. století
Věra SOUKUPOVÁ

Jana GROLLOVÁ – Daniela RYWIKOVÁ

Bekyně a kazatelé. Mezi mravním ideálem, homiletikou a pastorační praxí v českých zemích 14.–16. století

Veduta – Ostravská univerzita, České Budějovice – Ostrava 2022, 382 s., 490  Kč, ISBN: 978-80-88030-65-2


Společná kniha již zaběhnutého au­ torského tandemu Jany Grollové a Daniely Rywikové se věnuje vý­ znamnému středověkému fenomé­ nu zbožných žen žijících v laických komunitách, jenž pro české prostře­ dí dosud nebyl monograficky zpraco­ ván. Titul Bekyně a kazatelé vytyču­ je hlavní perspektivu, díky níž kniha usiluje téma uchopit nově a přínos­ ně pro další možný výzkum. Bohužel je nutno konstatovat, že tento cíl je naplněn jen v omezené míře.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz