Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Marie Terezie

Aktuální číslo

Delectare et docere

Delectare et docere

Národní knihovna České republiky ukrývá ve svém fondu nepřeberné množství knih. Mnohé z nich již prošly staletími a čas do nich vepsal své nesmazatelné stopy. A právě těmto knižním pokladům se budeme v této rubrice na stránkách ĎaSu věnovat.

Psát budeme jak o knihách rukopisných, tak o knihách vzešlých tiskem, tedy o prvotiscích a starých tiscích. Zaměříme se na období od počátků písemnictví až do 19. století. Projdeme různými etapami dějin knižní kultury: dobou, kdy existovala pouze produkce rukopisná, dále dobou, kdy rukopisná produkce probíhala paralelně s produkcí tištěnou, a skončíme v éře, kdy se tištěná kniha stala hlavním médiem komunikace.

Historické knihy jsou samostatnými objekty, které se zrodily v určitých dobách za určitým účelem a v průběhu času měnily místa svého uložení. Bývaly součástí různých typů knihoven, mnohé z nich zaujímaly významné místo zejména v soukromých knihovnách. Jejich vlastníci si je pořizovali s různými záměry a cíli. Při čtení do nich často vpisovali poznámky, které jsou dodnes svědectvím jejich individuálního zájmu, ale odrážejí též dobovou atmosféru a oblíbená témata.

Historické zkoumání knih tedy není jen popisem jejich vnějších znaků ani převyprávěním obsahu či výkladem jejich výtvarné stránky; v centru jeho pozornosti stojí i složení jednotlivých knihoven, okolnosti vzniku jednotlivých děl i jejich další život. Bádání o knihách je oživením mrtvé kultury. Je to oživení idejí, které vedly tvůrce k sepisování a šíření knih. Výlučné místo má pak myšlenka delectare et docere, tedy potěšit a poučit, která je živá dodnes. Stále nás těší se na ně dívat a stále jsou zdrojem poučení a obdivu.

Díky příběhům knih, které budeme sledovat, se nám začne před očima rýsovat profil historického knižního fondu Národní knihovny, jehož kořeny sahají až k počátkům samotné Univerzity Karlovy. Uvidíme, jak se úzké spojení historického knižního bohatství s kulturním vývojem promítá do obsahové a provenienční skladby fondu, jehož základ tvoří bohemikální památky, náležející k vrcholným dílům evropské knižní produkce. Některé z nich jsou dokonce zaznamenány v UNESCO ve světovém registru Paměť světa. Jednotlivá díla, jejichž napínavé příběhy si přečtete, si můžete v úplnosti i v detailu prohlédnout také v digitální knihovně Manuscriptorium (www.manuscriptorium.com).

Miroslava Hejnová, ředitelka odboru historických a hudebních fondů Národní knihovny České republiky

Rubrika vzniká ve spolupráci s Národní knihovnou

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz