Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Poručíme větru, dešti…

Aktuální číslo

Poručíme větru, dešti…

Poručíme větru, dešti…

editorka tématu: Doubravka Olšáková

„Přeměna přírody je velikou komplexní akcí, skládající se z celé řady zásahů, majících za účel zlepšení poměrů rostlinstva co do druhů, jakosti, rychlosti zrání, atd.; půdy co do struktury, propustnosti pro vodu i vzduch, obsahu živných látek a humusu, úrodnosti atd.; povrchových vod co do vyrovnanosti průtoků během roku, spádových a rychlostních poměrů, teplot, jakostí, výparů, apod.; podzemních vod co do zvyšování nebo snižování jejich hladin, tvoření podzemních akumulací, pitných neb léčivých vlastností, atd.; ovzdušných vod a klimatu co do obsahu vodních par ve vzduchu, tvorby rosy, intensity výparu, vlivu na sucha, atd.; a konečně ve zlepšení poměrů ve využívání přírodních zdrojů a sil pro službu člověku, pro získání energie, pro dopravu, pro využití podzemních bohatství nerostů, rašeliny, nafty, vody, uhlí, dále pro zdravotnictví, atd. Názvu ,přeměny přírody‘ zasluhují ovšem výše uvedené akce pouze tehdy, když jsou prováděny ve velkém měřítku a komplexně. Jednotlivé zásahy, místně omezené, mohou znamenat zlepšení a příznivý vývoj hospodaření určité složky, ale nemohou ovlivnit přírodu.“

Karel Růžička, Koordinace akcí „přeměny přírody“ ve státech lidově demokratických, in: Věstník Československé akademie zemědělských věd, roč. 2, 1955/2–4, s. 154


1947 v ČSR katastrofální sucho

1948 v ČSR přijat Zákon o zalesňování, zřizování ochranných lesních pásů a zakládání (obnově) rybníků; v SSSR přijat stalinský plán přetvoření přírody

1949 kolektivizace a vznik JZD; vznikají Kluby lidových výzkumníků

1950 v rámci výstavby Ostravska se začínají stavět nová „sídliště“ Nová Ostrava a Havířov

1951 do provozu uvedena Nová huť Klementa Gottwalda v Ostravě; zatčení R. Slánského a J. Smrkovského zodpovědných za realizaci plánu přetvoření přírody v ČSR

1952 v SSSR otevřen kanál Volha-Don, v ČSR zastaveny práce na projektu Dunaj- Odra-Labe (DOL); vznik Čs. akademie zemědělských věd

1953 založena Komise ČSAV pro pomoc velkým stavbám socialismu a Komise ČSAZV pro přetvoření přírody; v SSSR interní zprávy o neúspěchu stalinského plánu

1955 v Praze konference odborníků socialistických států (koordinace proměny přírody v socialistickém bloku)

1956 ČSR zasáhly povodně

1958 z podnětu RVHP jsou obnoveny práce na projektu Dunaj-Odra-Labe

1961 do tohoto roku vzniká v Československu většina velkých vodních děl

1962 zrušení Čs. akademie zemědělských věd (obnovena 1969–1974)

1964 Komise ČSAV pro pomoc velkým stavbám socialismu transformována v Komisi pro vodní hospodářství

1965 T. D. Lysenko je odvolán z pozice ředitele Ústavu genetiky AV SSSR – v SSSR oficiálně končí velký stalinský plán přetvoření přírody

1966 v ČSSR velké povodně

1967 Smrkovský jmenován ministrem lesního a vodního hospodářství (do 1968)

1972 projekt DOL zastaven (upřednostněno Gabčíkovo)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz