Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Památková péče v pohybu

Aktuální číslo

Méně výstav, více umění...

Méně výstav, více umění...

  • Pražské módní salony 1900–1948 Jako volné pokraování cyklu eská móda, realizovaného Umleckoprmyslovým museem v letech 1989–2007, pedstavuje souasná výstava vzestup a úpadek pražských módních salon v období let 1900–1948. Ukázky tvorby ticeti pti závod, mezi nimiž jsou nejluxusnjší podniky jako Rosenbaum, Podolská, Roubíková, Bárta, ale i stední a malé firmy, dokládají, že vyhlášená pražská ele­gance vznikala spojením tradice dokonalého emeslného zpracování a úzkého kontaktu s aktuálními francouzskými módními trendy a podnty krejovství anglického, které byly pizpsobovány místnímu vkusu a životnímu stylu. Vzhle­dem k asovému rozsahu a potu exponát je výstava rozdlena na dv ásti. První ást Pražské módní salony 1900–1918 je umístna v hlavním sále stálé expozici, druhá ást Pražské módní salony 1918–1948 se pedstavuje ve výstavním sále. Umleckoprmyslové museum v Praze, www.upm.cz, do 29. 4. 2012

  • Obrazy mysli / Mysl v obrazech Zámrem autor výstavy je pedložit komplexní obraz lidské mysli, jak jej zprostedkovávají rzné typy historických i souasných, umleckých i vdeckých obraz. Výstava chce poukázat na možnosti rizika nových zobrazení mysli a také zpochybnit tradiní dlítko mezi vdeckými a umleckými obrazy a hodnotami, které jim pikládáme. Výstava pedstavuje široké spektrum exponát: od stedovkých medi­cínských traktát a iluminovaných rukopis pes lékaské ilustrace 19. století po souasné high-tech biomedicínské obrazy a vizualizace. Mimo tuto „ikonograi mysli“ nabízí výstava i díla umožující divákovi také sebereexivní pohled na práci jeho vlastní mysli v okamžiku, kdy se stetává s obrazem. Moravská galerie v Brn – Umleckoprmyslové muzeum, www.moravska-galerie.cz, do 18. 3. 2012

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz