Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Keltové v Čechách

Aktuální číslo

Jakub RÁKOSNÍK: Odvrácená tvář meziválečné prosperity

Jakub RÁKOSNÍK: Odvrácená tvář meziválečné prosperity

Nezaměstnanost v Československu v letech 1918—1938
Lukáš ŠLEHOFER

Jakub Rákosník se tématem nezaměstnanosti zabývá již poměrně dlouhou dobu. Uvedený titul je pak určitým vyvrcholením jeho dosavadní badatelské práce, kdy se čtenáři mohou seznámit s upravenou podobou autorovy disertační práce.

Jak již bylo zmíněno, zvolil si autor jako hlavní téma své práce problém nebo spíše fenomén nezaměstnanosti v období první republiky. Autor poukazuje na to, že pojem nezaměstnanost ve významu, který dnes běžně používáme, se konstruoval právě v meziválečném období. Jednu ze stěžejních linií knihy tedy vidím právě ve sledování geneze tohoto pojmu, přičemž ale autor činí v knize rozsáhlý exkurz před začátek a částečně i za konec sledovaného období. Rákosník se snaží sledovat a popsat diskuze dobových odborníků a politiků, přičemž se mi jako velmi zajímavé jeví i popisy různých možných alternativ, které se nakonec neprosadily. Kniha poukazuje na skutečnost, že odpověď na otázky koho a proč podporovat byla (a je) otevřená a závisí značně na konkrétní společenské a hospodářské situaci. Kromě rozličných dobových odborných publikací využívá autor dále hojně jako pramene také různých dobových zákonných norem. Tyto poukazují, jak měly být ideje propagované odborníky a veřejnými činiteli nakonec aplikovány v praxi. Obzvláště tyto pasáže knihy založené na interpretaci dobového právního materiálu považuji za velmi přínosné, byť někdy ne zcela čtivé. Projevuje se v nich druhá základní linie knihy, která popisuje konkrétní podoby československé péče o nezaměstnané. Mnoho místa je pochopitelně věnováno vychvalovanému i kritizovanému tzv. gentskému systému, který od poloviny dvacátých let tvořil páteř československé péče o nezaměstnané. Klade-li si autor za cíl popsat genezi nezaměstnanosti a následně se zabývá i systémem samotným, pak by v práci jistě chybělo i pojednání o tom, jaké mělo zavedení a fungování celého systému péče o nezaměstnané dopady, a to jak z hlediska státu, tak i z hlediska samotných nezaměstnaných. V hledání odpovědi na tuto otázku pak vidím třetí linii táhnoucí se celou knihou.

...

Karolinum, Praha 2008, 462 s., 390 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz