Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Když se řekne kádrování

Aktuální číslo

Josef GRULICH: Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století

Josef GRULICH: Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století

Alice VELKOVÁ

Kniha Josefa Grulicha, který se na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích problematice venkova věnuje již od počátku devadesátých let, je jedním z prvních souborných výsledků nového pohledu na dějiny venkova. Jeho snahou je představit český venkov na mikrohistorické rovině. V tomto případě autor popisuje běh života venkovských obyvatel včetně jejich osobních a rodinných strategií na pozadí populačního vývoje jihočeského obyvatelstva. Kniha je rozdělena do tří základních částí. V prvním oddíle se autor podrobně věnuje metodologickým východiskům svého výzkumu. Představuje nejen použité prameny, ale též charakterizuje různé směry a proudy dosavadního bádaní, jejichž metody ve své práci využil. Jde především o historickou demografii, k níž přiřazuje i výzkum rodinných forem, a dále o mikrohistorii, v jejímž rámci se věnuje i dějinám každodennosti a gender studies. Ve druhém oddíle nás Josef Grulich seznamuje s demografickým vývojem jihočeského obyvatelstva v 17. a 18. století. Zabývá se v něm nejznámějšími demografickými krizemi, které zasáhly české území, přičemž zkoumá, jak konkrétně se tyto krize projevily na jihu Čech. Grulichova pozornost se ovšem soustředila i na výzkum přirozené změny jihočeského obyvatelstva, v jehož rámci studoval i sezónnost jednotlivých demografických jevů. Třetí oddíl je pak věnován popisu životního a rodinného cyklu, když nás autor provází jednotlivými fázemi života venkovského člověka. V rámci tohoto výzkumu se Josef Grulich neopomněl zabývat i otázkami proměny sociálního postavení jedince, když zkoumal majetkové transfery i migrace, které přirozeně zasahovaly i do venkovské společnosti.

...

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice 2009, 475 s., 300 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz