Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Špioni a špionáž

Aktuální číslo

Můj dům, můj hrad — aneb umění bydlet

Můj dům, můj hrad — aneb umění bydlet

Sborník o rezidencích a správních sídlech
Jan Kilián

Již potřetí se na tradičním místě v útrobách barokního architektonického skvostu v Praze sešlo z podnětu historičky Lenky Bobkové několik desítek domácích a zahraničních badatelů, aby rokovali o středověkých a raně novověkých otázkách z problematiky vedlejších korunních zemí Českého království. Předchozí dvě kolokvia se soustředila na integraci a partikularismus, respektive na "společné a rozdílné". Nyní již přišly na řadu rezidence a správní sídla, téma módní a často diskutované. Aby ovšem nedošlo k omylu, je potřeba upřesnit, že se ve sborníku jedná ve valné většině o rezidence zeměpanské, zatímco světské a církevní jsou zastoupeny v mnohem menší míře, možná až neadekvátní. Patrně nebyly primárním zájmem iniciátorů zasedání, což by ale nemělo vyznít jako recenzentova výtka. Sedmadvacet příspěvků je rozděleno z tematického a z geografického hlediska do šesti bloků, přičemž první je věnován reprezentaci královské moci, zbývající jednotlivým korunním zemím: Moravě a Opavsku, Slezsku, Horní Lužici, Dolní Lužici a nakonec Lucembursku. To je sice zastoupeno jedinou studií, ovšem i tak jde o posun oproti minulosti, kdy nebylo samostatně frekventováno vůbec. Vnitřní členění by po pročtení sborníku, či alespoň obsahu bylo možno segmentovat dále, zvláště na tematiku měst, venkovských sídel, správy a historikových pramenů. Města přitom mají drtivou převahu Vratislav, Olomouc, Opava, Budyšín, Lübben aj., nechybí ani Praha jako centrum království. Nebylo by účelné vyjmenovávat veškeré ve sborníku publikované, tematicky a prostorově pestré studie, zastavím se jen u několika vybraných.

...

Lenka BOBKOVÁ — Jana KONVIČNÁ (eds.), Rezidence a správní sídla v zemích české koruny ve 14.—17. století. Korunní země v dějinách českého státu. Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia konaného ve dnech 29.—31. března 2006 v Clam-Gallasově paláci v Praze, Filozofická fakulta UK ve vydavatelství Togga, Praha 2007, 592 + XVI s., 750 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz