Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Věčné město Řím

Aktuální číslo

ďas doporučuje k tématu Věčné město Řím

ďas doporučuje k tématu Věčné město Řím

  • Christopher Hibbert, Řím. Životopis města, NLN, Praha 1998, 469 s., 495 Kč

Řím, dnes "pouhé" hlavní město Itálie, byl kdysi "hlavním městem světa", caput mundi: nejprve za starověku, kdy římské impérium zahrnovalo téměř celý známý svět, a pak od středověku až do nové doby, kdy se stal jako sídlo papeže duchovním centrem světa křesťanského. Dějiny města začaly svárem mezi bratry, město bylo dobýváno, uchvacováno, pleněno a drancováno. Hibbertovo dílo ovšem není jen portrétem a obsáhlou studií odkrývající minulost Věčného města od časů etruských králů až po Mussoliniho, nýbrž i jedinečným průvodcem, seznamujícím s jeho výjimečnou krásou.

  • Werner Dahlheim, U kolébky Evropy. Odkaz antického Říma, Vyšehrad, Praha 2006, 224 s., 268 Kč

Kniha vychází z předpokladu, že u počátků evropské civilizace stojí Řím jako vzor městské kultury a státního uspořádání. Zabývá se snahou Římanů o vytvoření jednotného impéria, popisuje politické uspořádání antických měst pod římskou nadvládou, všímá si náboženství, každodenního života, poměru sféry soukromé a veřejné a role armády. Věnuje se setkání římské kultury s křesťanstvím, s "pohanskými" národy, rozebírá proměnu a postupný rozpad římské říše a znovuoživení městské kultury a městských svobod ve středověké Evropě.

  • Kateřina Kubínová, Imitatio Romae. Karel IV. a Řím, Artefactum, Praha 2006, 444 s., 350 Kč

Kniha se zabývá římskou inspirací v kultuře doby Karla IV. Imitatio Romae (nápodoba Říma) není chápána jen jako snaha o imitování Věčného města a jeho památek, ale má mnohem širší rozsah. Vztahuje se na všechny motivy, které spojují Karla IV. jakožto římského císaře s Římem. Nejlepším dokladem "římských" ohlasů je pak Česká kronika Jana Marignoly, sepsaná na císařovu objednávku, jejíž svědectví nás provázejí celou knihou. Studie si všímá i Karlova pokusu proměnit Prahu ve svaté město coby symbol univerzální vlády císaře, jakým byl i Řím.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz