Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Česká Amerika

Aktuální číslo

aktuality, zprávy, glosy

aktuality, zprávy, glosy

  • Na první pohled graficky ani titulem nepříliš přitažlivá publikace Pavly Stuchlé Prachatický vikariát 1676—1750. Vybrané otázky církevní správy (FF UK 2004, vyšlo 2005) skrývá velmi příjemné překvapení. Disertační práce o jednom jihočeském vikariátu je velmi zralým výsledkem autorčina několikaletého výzkumu a její četba může být k užitku širokému okruhu zájemců. Po kapitole o územním vymezení vikariátu, jeho správcích-vikářích, jednotlivých farnostech a stavu obyvatelstva obou zemských jazyků v podšumavském regionu následuje rozsáhlá kapitola o hmotném zajištění beneficií (farářské příjmy a finanční situace duchovních vůbec), kapitola o vrchnostenském patronátu (prezentačním právu k beneficiím a povinnostech patronů), kapitola o zádušním jmění a vybavení kostelů a konečně závěrečná část, věnovaná jedné z hlavních povinností duchovních, totiž formaci laiků při křesťanských cvičeních, přípravě ke svátostem, běžným a mimořádným bohoslužbám a konečně i procesím a poutím. Autorka zná důkladně své prameny a opravdu s nimi pracuje, vyzná se suverénně v církevním právu, liturgii a vůbec v dobových církevních reáliích. Navíc se jí podařilo velmi šťastně vyvážit poměr mezi partiemi obecnými a regionálně specifickými. Zájemcům o kulturní a sociální dějiny baroka lze tuhle nenápadnou knížku vřele doporučit. (hoj)

  • V Británii spustili od letošního jara projekt bohatě dotující farmáře, na jejichž pozemcích se vyskytují archeologické nálezy či stopy po starší kultivaci venkovské krajiny. Takový farmář, který respektuje historii, si přijde na 460 liber ročně za hektar "neobdělávaných" archeologických lokalit a na 60 liber, pokud orba na takových místech nepřesáhne hloubku deseti centimetrů. (rub)

  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích otevře 1. ledna příštího roku novou, filosofickou fakultu. Jejím základem se stanou tři ústavy — historický ústav, ústav bohemistiky a ústav estetiky a dějin umění. Z historického ústavu by se měla vydělit i další pracoviště. Mohlo by jít o ústav archivnictví, ústav středověké archeologie apod. Do tří let lze předpokládat i vznik ústavu románských studií, uvažuje se také o ústavu sociologie, politologie a dalších společenskovědních oborů převážně neučitelského zaměření. Podle rektora Václava Bůžka by fakulta ve své badatelské činnosti měla vycházet z přirozeného výzkumného prostoru česko-rakousko-bavorského regionu. (dkn)

  • Internetový server www.idnes.cz otevřel u příležitosti padesátého výročí vzniku první samoobsluhy v tehdejším ČSSR samoobsluhu virtuální, kde se návštěvník může projít mezi imaginárními regály zaručeně čerstvých potravin, kvalitního průmyslového zboží a lákavé drogerie. Kdo má chuť si připomenout rostlinné máslo Juno, případně Sanu, vlastní sestru másla, jen prosím, račte vstoupit na adrese ekonomika.idnes.cz/ekonomika. asp?y=ekonomika/samoobsluha.htm. (vk)

  • Likvidace chráněné památky na Slánsku vypadala podle zprávy tamních památkářů takto: Starosta 1. července informoval památkáře ve Slaném, že v Břešťanech odstraňují střechu z chráněného barokního špýcharu. Památkáři se tam hned se starostou vydali a zjistili, že nový majitel bez povolení likviduje střechu, krovy, podlahy a vnitřní zařízení. Informace o tom, že jedná v rozporu se zákonem, na něho neudělaly žádný dojem a ničení památky pokračovalo i následujícího dne. Demoliční práce se ve špýcharu zastavily až poté, co památkáři poslali na místo policii. Podrobnosti a fotografická dokumentace viz pamatky.meuslany.cz/brestany.htm. (mík)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz