Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Slovenské otazníky

Aktuální číslo

Počátky „národních“ dějin

Počátky „národních“ dějin

aneb Odkud a jak začít (nejen v učebnicích) s výkladem dějin Slovenska
Hana Chorvátová

Na  problematický přístup k  „našim“ dějinám již několikrát upozornil historik Milan Z emko. Poprvé to bylo na  konci sedmdesátých let na setkání disentu a znovu v roce 2007: Slováci a ich historici sa necítia „vo svojej koži“, keď vstupujú do vlastných dejín, a to vari preto, že doteraz nezískali pocit, že by v nich boli naozaj doma. Situace se částečně změnila. Během posledního desetiletí se v různých populárních článcích a  podcastech píše a mluví o našich králích, naší šlechtě, což naznačuje, že někteří historici či popularizátoři se cítí jistěji v uherských dějinách.

Na druhé straně však v posledních letech výrazně zesílil nacionalistický výklad slovenských dějin, zejména pro období od 9. do 10. století. Nejsilnějším momentem nového vyprávění je vznik Slovenské republiky v roce 1993. Později se podnětem k diskusi o starých Slovácích stal nález pozlacených plaket na hradišti Bojná a jejich předběžné datování do Pribinovy doby. [...]

Hledání identity

Období po roce 2006/2007 (na konci roku 2006 R. Fico v rozhlase prohlásil, že je možné směle používat termín staří Slováci, a později hovořil o slovenských dějinách) provázela vášnivá debata o starých Slovácích, o králi Svatoplukovi, což vyvrcholilo instalací Svatoplukovy sochy před Bratislavským hradem (2010). Historická obec se rozdělila na dva tábory. Jeden reprezentovali historici Historického ústavu Slovenské akademie věd, kteří termíny staří Slovácikrál Svatopluk odmítali; do druhého patřili historici nejen z Matice slovenské (Peter Mulík), ale i z Pedagogické (Róbert Letz) a Filozofické fakulty Univerzity Komenského (Martin Homza) a Trnavské univerzity (Richard Marsina, zemřel 2021), kteří ve svých pracích zdůrazňují slovenský etnický akcent nejen Nitry, ale dokonce i Moravského knížectví v 9. století.

Problémy v diskurzu o raně středověkých dějinách mají několik příčin. Současní státotvorní obyvatelé Slovenské republiky  – Slováci  – nemohou jít hluboko do minulosti a opírat se o pilíře dějin, jak to činí současníci mnoha okolních moderních národů – o vlastní „národní“ dynastii, o vlastní politický útvar, nebo alespoň o určitý geografický prostor. Dochované písemné prameny bohužel ani minimálně neinformují o výrazně diferencovaném politicko-jazykově-kulturním společenství. Mnohé z kategorií, které vykrystalizovaly v rámci nacionalistických pohledů na dějiny v 19. století, zkrátka ve slovenské minulosti chybí. Tato skutečnost má pravděpodobně vliv na to, že se značná část historiků soustředí na dokazování starobylosti národa a nepřipouští možnost, že by formování moderního slovenského národa nemuselo být dlouhodobým procesem s počátky v raném středověku. [...]

V současné době jsou procesy vzniku a formování moderních národů předmětem studia společenskovědních badatelů a  na  toto téma vznikaly a vznikají zajímavé studie. Budoucí učitelé dějepisu se s touto problematikou nesetkávají během studia. V kontextu komplikovaného vývoje slovenské identity by bylo pro čtenáře a studenty přínosné, kdyby se s danými teoriemi mohli seznámit i v textech zabývajících se raným středověkem. Bohužel, výše uvedené téma se v dosavadních pracích medievalistů neobjevilo a diskuse se o něm nevedla. V podstatě podvědomě většina historiků akceptovala pouze primordialistický přístup ke vzniku národa, který se napříč generacemi ustálil i v širší populaci.

Učebnice a slovenské dějiny

V letech 2011–2013 vyšly na Slovensku nové učebnice dějepisu pro základní a střední školy (na rozdíl od České republiky je na Slovensku k dispozici vždy pouze jedna verze, včetně pracovních sešitů, jež se věnují práci s prameny a  různým metodám historického výzkumu). Odrážejí národní perspektivu vzdělávací politiky, která kulminovala v letech 1994–1998, 2002–2006 a vrcholila v letech 2006–2010. V těchto obdobích bylo ministerstvo školství v rukou Slovenské národní strany a po určitou dobu pod kuratelou Křesťanskodemokratického hnutí.

Na tvorbě těchto učebnic (s výjimkou 9. ročníku) se podíleli kromě historiků působících na Pedagogické a Filozofické fakultě Univerzity Komenského zejména historici ze Slovenské matice. Podávají přímočarý, neproblematizovaný výklad počátků slovenských dějin: po vzniku samostatné Slovenské republiky v roce 1993 byl dokončen příběh zrodu „národních“ dějin, který byl víceméně akceptován oběma tábory historiků. [...]

Pribinu za samostatného knížete považují nejen historici z tábora Matice slovenské, ale tento výklad akceptují i badatelé Historického ústavu Slovenské akademie věd. Historik Ján Steinhübel doplnil národní příběh knihou Nitrianske kniežat­stvo (2004, 2016). Dívky a chlapci na základních a středních školách jsou v podstatě informováni v duchu pozitivismu, „jak to tady bylo“. V učebnici pro základní ani pro střední školu se neobjevuje žádná problematizace dějin. Současně chybí i zohlednění různých přístupů k modernímu výzkumu vzniku moderních národů. Z učebnic se žáci dozvídají pouze o jednoznačné starobylosti slovenského národa (nebo jen o pozoruhodném konstruktu): Zrod menších etník už nie je taký zre­teľný a ľahko dokumentovateľný. Toto konštatovanie platí aj o Slovákoch. Najstaršie pomenovanie nášho národa (etnonymum [podrobnější výklad tohoto pojmu ani jeho rozpracování do dvou kategorií exonymum a endonymum není v učebnicích rozveden]) znelo Sloveni, čo je veľmi blízke všeobec­nému označeniu Slovanov. [...]

V  učebnici pro gymnázia je téměř totožný text s doplněním: Slovanov, ktorí sa usadili v sever­nej časti Karpatskej kotliny, budeme označovať ako Slovenov, resp. naddunajských Slovenov, ďalšie prí­buzné kmene ako Slovanov a liturgický jazyk zavede­ný Cyrilom a Metodom ako slovanský bohoslužobný jazyk (Dejepis pre 1. ročník gymnázií, 2013, s.107).

Vložení informací o existenci teorií nacionalismu a různých přístupech ke vzniku národů s různými konkrétními příklady v rámci kapitoly věnované ranému středověku by žákům a žákyním ukázalo různé přístupy k tématu a umožnilo by jim také lépe porozumět současnému dění. V rámci uvedené kapitoly by bylo také užitečné rozvinout téma identity, které se ve veřejném prostoru objevuje často, je pravděpodobně aktuální i pro dnešní děti a mládež a není spojeno výhradně s etnickým hlediskem.

Hlavně bez složitostí…

Kromě velmi problematického výkladu vzniku národa vyvstává ve  vyprávění dějin další problém, který se však v  učebnicích neobjevuje: geografické a politické vymezení území dnešního Slovenska. Vzhledem k tomu, že dějiny jsou ve školách stále tradičně vykládány chronologicky od nejstarších dob až po současnost, běžně se pojem „Slovensko“ používá i pro starší období před rokem 1918. V rámci slovenské historiografie se jedná o běžnou praxi retrospektivního vymezování Slovenska. U části veřejnosti evokuje představu existence Slovenska v minulosti jako historického celku. [...]

Podle četnosti publikací je téma území Slovenska pro slovenské historiky velmi důležité (např. J. Klimko, Vývoj územia Slovenska a utváranie jeho hraníc, 1980; R. Letz a kol., Slovenské územie v historickom kontexte, 2017), ale do učebnic nebylo zařazeno. Ty by vedle informací o teoriích nacionalismu měly přinášet také fakta o vývoji názvu, a zejména o politicko-právní neexistenci Slovenska do roku 1918.

V učebnicích dějepisu pro oba typy škol chybí také informace o přítomnosti dalších etnik, která osídlila celé území středověkých Uher, včetně dnešního území Slovenska. Z etnických skupin jsou zmíněni pouze Sasové, v učebnici pro gymnázia jsou v jedné tabulce uvedeni i Valachové, ale bez další zmínky o nich. Ostatní etnika (Sikulové, Pečenězi, Kumáni, Romové, Chorvati, Židé a další) nejsou v učebnicích zmíněna vůbec, a to ani ve středověkém období, ani v mladší době. Jako by obě učebnice chtěly vyvolat dojem, že území dnešního Slovenska bylo v  minulosti osídleno téměř výhradně „Slováky“, resp. předky Slováků, ve městech pouze německy mluvícím obyvatelstvem a Maďary. [...]

Současné učebnice dějepisu v žádném případě neodrážejí složitost historického výkladu. Otázka, jak uchopit výklad dějin území současného Slovenska v učebnicích, nebude pravděpodobně nikdy uspokojivě zodpovězena. V dnešní době, kdy je výzkum minulosti značně interdisciplinární, je pro komplexnost problematiky nezbytné doplnit poznatky sociologů a antropologů a přinést je do učebnic nejen středních, ale i základních škol. Kapitola věnovaná teoriím nacionalismu a různým přístupům k formování národů by se spolu s problémem neexistence konkrétního politicko-geografického území Slovenska měla objevit na začátku vyprávění o dějinách raného středověku. [...]

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz