Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Případ doktora Sigmunda Freuda

Aktuální číslo

Kolektiv autorů: Dějiny Karlovarského kraje

Kolektiv autorů: Dějiny Karlovarského kraje

Vladimír ROZHOŇ

Po vzniku vyšších územněsprávních celků začaly nově vzniknuvší kraje vynakládat nemalé prostředky na svou propagaci. To platí i pro Karlovarský kraj. Byla vydána řada výpravných publikací zabývajících se místopisem i historií jednotlivých lokalit regionu a nakonec předloni vyšly i ucelené dějiny kraje.

Zpracováním knihy byla pověřena historická oddělení všech tří bývalých okresních muzeí: chebského, sokolovského a karlovarského. Hned v úvodu je nutno konstatovat, že autoři stáli před nelehkým úkolem. Už proto, že dominantní části kraje — jako bývalé Chebsko a Loketsko — se po staletí vyvíjely dosti odlišně. Nemluvě o tom, že zejména díky neobyčejně rozmanitému geografickému členění se značně specificky a různorodě rozvíjely i jednotlivé "mikroregiony". Všech pět autorů si s tímto problémem vzhledem k rozsahu práce a s přihlédnutím k cílové skupině potenciálních čtenářů poradilo na velice slušné úrovni.

Práce je koncipována dle očekávání, tudíž je v ní zachycen vývoj regionu od pravěku po současnost. Od středověku můžeme sledovat specifický vývoj Chebska a Loketska, přičemž Chebsko si svou výjimečnost dokázalo zachovat ještě dlouho poté, co se stalo definitivní součástí našich zemí. Významnou úlohu sehrála v kraji kolonizace, jejíž počátky se objevují již na konci 12. století. Tehdy začaly být osidlovány hornaté, hůře přístupné oblasti Loketska, což bylo úzce spjato s exploatací rudných ložisek. Přírodní bohatství přineslo některým lokalitám nebývalý vzestup. Připomeňme jen bohatá ložiska stříbra, která učinila z Jáchymova v 16. století významné středisko renesanční vědy a kultury.

Běsnění třicetileté války silně poznamenalo i západ Čech. Navíc od 17. století upadá rudné hornictví, přicházejí i neúrodné roky spojené s hladomory, takže v 18. století se mnohá místa kraje řadila mezi velice chudé lokality. Ke změnám dochází především s rozvojem těžby hnědého uhlí na Sokolovsku, které se tak rychle stává průmyslovým centrem kraje. Nesmíme však zapomínat ani na počátky manufakturní výroby. Kupříkladu v Horním Slavkově je již v roce 1792 založena první porcelánka v Čechách. Velkou roli sehrál pochopitelně i rozmach lázeňství. K již zavedeným a známým Karlovým Varům se přidávají Mariánské a Františkovy Lázně a mnoho menších středisek, což přivedlo do regionu významné hosty a hlavně tolik potřebný kapitál.

Nelze zde zmiňovat všechny dramatické změny 20. století. Odmítavé reakce obyvatel na vznik samostatného československého státu, rozmach průmyslové výroby a těžby, hospodářská krize, Mnichov a připojení pohraničí k Německu atd. Zcela zásadní změny v kraji přinesl poválečný vývoj. Na jedné straně zde byla snaha obnovit poničené průmyslové podniky a vybombardovaná města, na straně druhé odsun německého obyvatelstva a zánik mnohých osad. Po roce 1948 se dbalo především na těžbu strategických surovin. Bezohlednou těžbu hnědého uhlí doplňovalo i otevření uranových dolů (Jáchymov a Horní Slavkov). Lágry, kterými prošly tisíce politických vězňů, se staly symbolem komunistické zvůle. Celkově byl kraj budováním socialismu silně poznamenán, mnohé následky jsou pociťovány dodnes.

Kniha je napsána věcně, přehledně, srozumitelně a čtivě. Jediné prohřešky proti češtině nalezneme v předmluvě krajského zastupitele. Setkáme se i s věcnými nepřesnostmi — spojovat Rakousko-Uhersko s dobou Marie Terezie je trochu předčasné, SdP těžko mohla po volbách v roce 1935 získat 44 poslaneckých křesel ve vládě — to jsou však jen drobné vady na kráse v jinak celkově solidně zpracovaném textu. Pro zájemce o další studium nechybí výběr literatury, grafika knihy je vkusná, reprodukce fotografií a obrázků na slušné úrovni. Ruší pouze to, že na první straně obsahu chybějí k jednotlivým kapitolám čísla příslušných stránek, přitom pokračování na druhé straně je již v pořádku.

Pokud by publikace byla určena zájemcům z řad veřejnosti a především žákům a studentům, pak by mohla splňovat svůj účel. Kondicionál je na místě, neboť ačkoliv bylo vydáno 2000 výtisků, knížka nebyla běžně k dostání. Pouze několik výtisků se objevilo v muzeích a knihovnách, ale kupříkladu školám, kde lze předpokládat její širší uplatnění, se žádných exemplářů nedostalo.

Karlovarský kraj, Karlovy Vary 2004, 207 s., 200 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz