Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Proč a jak (se) učit dějepis ve škole 21. století

Aktuální číslo

Redakce

Redakce

Časopis Dějiny a současnost (ĎaS) byl založen v roce 1959, na podzim roku 1969 bylo jeho vydávání úředně zastaveno. V roce 1990 byl časopis obnoven, od roku 2005 vychází jako měsíčník. Časopis se zaměřuje na kvalitní popularizaci historie jako vědy. Autory a autorkami článků jsou výhradně vědečtí pracovníci/vědecké pracovnice, vysokoškolští pedagogové/vysokoškolské pedagožky, doktorandi/doktorandky a studenti/studentky  historických oborů, archeologové/archeoložky, archiváři/archivářky, muzeologové/muzeoložky, literární historici/historičky či historici/historičky umění.

Redakce: 
Mgr. Iveta Coufalová, Ph.D. (šéfredaktorka)
coufalova@nln.cz
Mgr. Martin Šorm, Ph.D. (redaktor)
sorm@nln.cz
Mgr. Markéta Kořená, Ph.D. (jazyková redakce)

Adresa: Náprstkova 10, 110 00 Praha 1 (viz mapy.cz)

Redakční e-mail: das@nln.cz

Redakční pokyny pro autorky a autory:
- maximální rozsah netematického článku
8 normostran (14 400 znaků včetně mezer; rozsahy článků do tematické části domlouvá editor s autory individuálně, nutná spolupráce s redakcí), BEZ POZNÁMKOVÉHO APARÁTU (ten v časopise uváděn není; dílčí nezbytné odkazy mohou být zakomponovány v textu a samozřejmě v seznamu pramenů a literatury), v textovém formátu WORD (.rtf, .doc, .docx);
- článek doprovází: obrázky doplněné popisky (obrazové podklady možno dodat k nascanování, nebo ideálně elektronicky – v rozlišení nejméně 300 dpi; příp. tipy na vyhledávání; zde pozor na autorská práva – redakce může zajistit, ale jen když zná zdroj a náklady na obrázky nepřesáhnou možnosti redakce; 
obrazové podklady nevkládejte do textového souboru, posílejte je samostatně ve formátu .jpg, .tif či .pdf), počet obrázků na článek: 2 až 5 (záleží na stránkovém rozsahu článku); seznam pramenů a literatury (orientační, tj. 5–8 položek, s ohledem na délku a popularizační zaměření časopisu není vyčerpávající); krátký medailonek autora/ky (do 2–3 řádků, obsahuje jméno, rok narození – pokud autor/ka chce uvést –, odbornou specializaci, e-mailovou adresu) 

Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Texty procházejí anonymním lektorským řízením, bez odborného doporučení lektorů není možné články otisknout.
Za věcnou správnost příspěvku zodpovídá autor/ka.


Ediční a redakční rada NLN a časopisu Dějiny a současnost (v abecedním pořadí): Robert Antonín, Václav Bůžek, Kateřina Čapková, Milan Drápala, Michal Frankl, Zdeněk Hojda, Libor Jan, Jan Klápště, Ivan Klimeš, Jan Klípa, Markéta Křížová, Robert Kvaček, Milena Lenderová, Robert Novotný, Jan Randák, Vít Smetana, Jiří Suk, Ivan Šedivý, František Šmahel, Ivo Štefan, Luboš Velek, Vít Vlnas, Martin Wihoda, Tomáš Winter

Grafická spolupráce: Tomáš Didunyk

Sazba a reprodukce: Martin Muransky — NLN, s. r. o., 
Náprstkova 10, 110 00 Praha 1

Tisk: Uniprint, a. s.

Inzerce: das@nln.cz

Vydává NLN, s. r. o.

Jednotlivá čísla je možné zakoupit buď přímo v e-shopu NLN, nebo u dobrých knihkupců (Vinohradske knihkupectví, Kosmas, Academia, Karolinum...).

Redakce poskytuje podklady Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR k digitální elektronické formě textu našeho časopisu pro nevidomé.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz