Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: SKRYTÉ DĚJINY ŽEN V KOLONIÁLNÍ AMERICE

Aktuální číslo

Upozaděné aktérky

Upozaděné aktérky

Role žen a jejich reprezentace ve výtvarném umění španělské koloniální Ameriky
Monika BRENIŠÍNOVÁ

Společnost conquisty byla mladá a ne­ ukot vená. Sestávala ostatně z mužů, kterým v průměru bylo mezi dvaceti a třiceti lety a kteří nechali své rodiny a společenské vazby doma za Atlantic­ kým oceánem. V prvních desetiletích evropské přítomnosti se v Americe bílé ženy vyskytova ­ ly poskrovnu a muži vstupovali do vztahů s do­ morodými ženami. Španělé díky sňatkům s pří­ slušnicemi domorodých elit navazovali užitečná spojenectví a získávali přístup k bohatství a půdě. Z těchto sňatků se rodili také první míšenci. Vět­ šina z nich však byla plodem znásilnění, která doprovázela španělskou invazi stejně jako jaký­ koli jiný válečný konflikt. Nutno dodat, že velká část mužů, kteří přišli z Evropy, byla již ženatá a v Americe žila v bigamii.

Přestože historie dlouho přisuzovala ženám pasivní roli, sehrála ve skutečnosti tato „největ­ ší minorita“ důležitou roli v procesu dobývání i kolonizace Ameriky. Významnou úlohu měly v prvních desetiletích evropské přítomnosti na americkém kontinentu zejména domorodé ženy. Představa, že hrstka výjimečných bílých mužů by dokázala v cizím prostředí přežít bez pomoci původních obyvatel, je mylná. Naopak, Evropané byli na jejich pomoci zpočátku závislí, zvláště na ženách, neboť ty jim zajišťovaly jídlo a další nezbytnosti. [...]

OD TLUMOČENÍ K DOBÝVÁNÍ

Domorodé ženy vstupovaly do vztahů s evropskými muži různými způsoby: dobrovolně v rámci strate­ gie přežití, nebo z donucení. Někdy byly také Ev­ ropanům darovány během vyjednávání mezi domo­ rodými elitami a cizími návštěvníky. To je případ nejslavnější domorodé překladatelky Malintzin, je­ jíž původ sice neznáme s určitostí (a jejíž jméno je uváděno v různých podobách, např. Malinche), pravděpodobně však příslušela k domorodé nahuas­ ké elitě a Cortésově suitě byla darována od poraže­ ných tabaských Mayů. Malintzin se stala nejenom Cortésovou společnicí, ale především tlumočnicí, neboť znala jak nahuatl, hlavní jazyk aztécké říše, tak mayštinu a postupně se naučila i španělsky. [...]

Ženy, domorodé i bílé, byly tedy pro přeži­ tí evropských výprav velmi důležité. Účastnily se jak Cortésova podniku, tak dalších dobyvatelských akcí, kde se jejich přítomnost ukázala jako více než prospěšná. Vedle již zmiňovaných domorodých žen šlo zpravidla o manželky španělských dobyva­ telů nebo o ženy, které za oceánem hledaly jiné, nové příležitosti. Ženy se staraly nejenom o zázemí a raněné, ale sloužily například jako noční hlíd­ ky, a mnohé se dokonce aktivně účastnily i bojů.

Příkladem je María Estrada, čtyřicátnice, kterou sice Cortésovi spolubojovníci nazývali kvů­ li jejímu věku la vieja, tedy „stará“, ale která se proslavila svou statečností a bojovností. Estrada se účastnila řady bitev, včetně pádu Tenochtitlá­ nu a nakonec se i provdala. Nebo Mencía Calde­ rón, která se skupinkou dalších žen doprovázela svého muže Juana de Sanabria na nešťastné vý­ pravě do laplatské oblasti a po jeho smrti se ujala vedení výpravy. [...]

Ačkoli některé z těchto žen byly za své zá­ sluhy na conquistě bohatě odměněny, nakonec je zpravidla čekal stejný osud jako ženy domo­ rodé nebo pocházející z Afriky. Jakmile byla to­ tiž conquista ukončena a ustavila se koloniální společnost a běžný společenský řád, ti druzí, tedy ženy, indiáni i černoši byli obvykle zbaveni privi­ legií, která získali ve výjimečných letech dobývá­ ní, a odsunuti na okraj společnosti.

VĚDOMOSTI, PŘEDSTAVY A ROLE

Proč toho tedy o osudu těchto žen víme tak málo? Na vině jsou jak dobové prameny, tak moderní historikové, kteří roli žen v historii dlouho opo­ míjeli. Dobové španělské prameny byly ovlivně­ ny systémem odměn v podobě titulů a privilegií, který dobyvatele nutil vyzdvihovat své vlastní zá­ sluhy na conquistě, aby se u španělského králov­ ského dvora dočkali ocenění. Tyto prameny pro­ to nezmiňují ani indiánské spojence, ani černé či maurské dobyvatele, natožpak ženy. Moderní pozitivističtí historikové, kteří zakládali své před­ stavy o conquistě právě na těchto zdrojích, byli navíc ovlivněni i představami o ženách jakožto pasivních účastnicích dějin, které nemají v udá­ lostních dějinách místo. [...]

Ženy v koloniálním období měly jasně vyme­ zené role, jejichž pojetí s sebou přinesli Španě­ lé a zakládali je na křesťanské morálce. Z jejich pohledu byla žena stvořena z těla muže a jako taková byla jeho nedokonalým odlitkem. Vnímá­ na byla ve značných protikladech – jako Eva, pr­ vopočátek hříchu a zkázy celého lidstva, i Ma­ rie coby matka a naděje na pokračování a spásu lidského rodu. Jedinou možností, jak vstoupit do vztahu s mužem, měla být pro ženy svátost manželství (ve španělské Americe byl však po do­ sažení určitého věku velmi obvyklý život v kon­ kubinátu, zvláště u nižších společenských vrs­ tev, jak o tom svědčí bohaté archivní materiály). [...]

Role žen v koloniálním období, které se za­ čalo konstituovat zhruba v polovině 16. století, se odvíjela od jejich příslušnosti k socio­ekonomic­ ké třídě. Španělskoamerická koloniální společ­ nost byla bohatě rozvrstvená. Na jejím vrcholu stály evropské elity, které měly přístup k vládě a úřadům. Ty byly následovány bohatými kreo­ ly, kteří sice neměli přístup k politické moci, ale ovládali obchod. Většinu společnosti pak tvoři­ li domorodci (kteří obývali venkov a zásobova­ li města zemědělskými surovinami a potravina­ mi), černoši (pracovali jako sluhové, strážci nebo otroci na plantážích a v dolech) a tzv. míšenci (šp. mestizos), kteří žili nejčastěji ve městech a věnovali se převážně řemeslům.

Rozdíly mezi ženami různých společenských vrstev byly obrovské, odrážely se nejenom v odí­ vání, ale také v jejich každodenních činnostech. Avšak pro všechny platilo, že nemohly studovat na univerzitách či se pohybovat na veřejnosti bez mužského doprovodu, nejčastěji otce či manžela. Všechny také měly na výběr v podstatě jenom ze dvou možností, jak naložit se svým životem: man­ želství, nebo vstup do kláštera. Zatímco ženy ži­ jící v manželství měly povinnost rodit děti, starat se o jejich výchovu a vzdělání, ženy v klášteře se věnovaly duchovnímu životu, případně výchově dívek. [...]

Vzdělání indiánských dívek se věnovali v prv­ ních desetiletích španělské přítomnosti obvykle misionáři, ale postupně, jak se utužoval koloniál­ ní režim, se postavení domorodých žen horšilo. Španělská koruna začala christianizaci domo­ rodců považovat za ukončenou, misionáři, zpra­ vidla jediní zastánci práv domorodých obyvatel Ameriky, byli nuceni misie opouštět a stahovat se do okrajových oblastí, kde byla jejich práce ještě zapotřebí. [...]

OBRAZY PRÁCE A PÉČE

Dobovým společenským konvencím a oče­ káváním odpovídá i způsob, jakým byly ženy v koloniál ní době zobrazovány. Koloniální umě­ ní zachycuje ženy nejčastěji v portrétech, žán­ rové tvorbě a tzv. pintura de las castas. Zatímco portréty byly vyhrazeny ženám z vysokých spole ­ čenských vrstev a zachycují šlechtičny či pozdě­ ji bohaté měšťanky (zajímavou kategorii před­ stavovaly také tzv. monjas coronadas – portréty matek představených a jiných významných řádo­ vých sester), žánrová tvorba zobrazuje ženy niž­ ších tříd při každodenních činnostech. [...]

Ač byla ženám vyhrazena především soukro ­ má sféra a péče o rodinu a domácnost, v realitě se významně podílely i na koloniální ekonomice. Bohaté ženy se stávaly dědičkami a v takovém případě hospodařily se svým majetkem, vlastnily domy a haciendy a své majetky spravovaly, prona­ jímaly či prodávaly. Ženy figurují také jako ma­ jitelky dolů, dědičky závětí a obecně se účastnily obchodních a majetkově právních vztahů. Ženy z nižších společenských vrstev nejčastěji praco­ valy jako služebné, nechávaly se najímat jako po­ rodní báby, kojné a chůvy nebo prodávaly potra­ viny: pečivo a cukrovinky, nebo ovoce a zeleninu či ryby. Některé vyráběly a prodávaly také tabá­ kové výrobky či obsluhovaly v tzv. pulqueriích, ob­ dobách našich hostinců, kde se čepoval kvašený nápoj z agáve zvaný pulque. Ženy pracovaly také jako herečky, někdy dokonce jako toreadorky.

Z výtvarných děl se tak dozvídáme také o místech, která byla v koloniálním období že­ nám vyhrazena. Příliš velkou variabilitu však ne­ čekejme, nejčastěji to byly domácnosti, tržiště či kláštery, kde mohly ženy rozvíjet své „typické“ vlastnosti. [...]

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz