Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: SKRYTÉ DĚJINY ŽEN V KOLONIÁLNÍ AMERICE

Aktuální číslo

Upozaděné aktérky

Upozaděné aktérky

Role žen a jejich reprezentace ve výtvarném umění španělské koloniální Ameriky
Monika BRENIŠÍNOVÁ

Společnost conquisty byla mladá a ne­ ukot vená. Sestávala ostatně z mužů, kterým v průměru bylo mezi dvaceti a třiceti lety a kteří nechali své rodiny a společenské vazby doma za Atlantic­ kým oceánem. V prvních desetiletích evropské přítomnosti se v Americe bílé ženy vyskytova ­ ly poskrovnu a muži vstupovali do vztahů s do­ morodými ženami. Španělé díky sňatkům s pří­ slušnicemi domorodých elit navazovali užitečná spojenectví a získávali přístup k bohatství a půdě. Z těchto sňatků se rodili také první míšenci. Vět­ šina z nich však byla plodem znásilnění, která doprovázela španělskou invazi stejně jako jaký­ koli jiný válečný konflikt. Nutno dodat, že velká část mužů, kteří přišli z Evropy, byla již ženatá a v Americe žila v bigamii.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz