Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Železnice

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Sledoval jsem Dubčeka

Vzpomínky estébáka
Radek Slabotínský

Od roku 1989 existuje již relativní dostatek odborné literatury, která se věnuje tu více, tu méně podrobně fungování komunistické Státní bezpečnosti (StB) a přibližuje osudy některých jejích řadových příslušníků a hlavních představitelů. Známe také memoáry těch, jimž StB výrazně zasáhla do života. Nyní se nám však poprvé dostává do rukou vzpomínková kniha, která je svědectvím člověka „z druhé strany barikády“. Jde totiž o výpověď bývalého příslušníka StB, jemuž se dostalo ...

‣Více

Christianizace a utváření křesťanské monarchie

Skandinávie, střední Evropa a Rus 10.–12. století
David Kalhous

Recenzovaná kolektivní monografie je výsledkem dlouhodobého mezinárodního projektu, který si kladl za cíl zmapovat průběh christianizačních procesů v oblastech mimo hranice francké říše. Snaha propojit místní badatele s jediným záměrem se ukázala nadobyčej šťastnou, neboť je nad síly většiny jednotlivců seznámit se se všemi potřebnými národními jazyky, jež obvykle nesou místní historický diskurz.

...

Nora Berendová (ed.), Přeložil Milan Rydvan, Argo, Praha 2013, 452 s., 448 Kč

‣Více

„My byly, jsme a budeme!“

České ženské hnutí 1860–1914 a idea českého národa
Zuzana Pavelková Čevelová

K takzvané ženské otázce byla v posledních dvou desetiletích publikována již celá řada původních prací. Nedá se tedy říci, že by šlo v české historiografii o odsunuté téma. Naopak, v rámci snah o etablování originálního pohledu na minulost skrze „dějiny žen“ nebo lépe „­gender history“ byly tyto rozvinuté badatelské přístupy řady českých historiček prezentovány v mnoha publikacích (Milena Lenderová, Pavla Horská, Dana Musilová a další).

...

Jana Malínská, Nakladatelství Lidové noviny ...

‣Více

Josef Vítězslav Šimák

Jeho život a dílo se zvláštním zřetelem k historické vlastivědě
Milada Sekyrková

Meziválečná československá historiografie je zejména v posledních dvaceti letech předmětem velkého zájmu historiků. Dluh se sice postupně umořuje, přesto se dosud nepodařilo monograficky pojednat ani všechny profesory dějin na univerzitách. V poslední době se „svého“ historika, respektive historičky, dočkal také Josef Vítězslav Šimák ­(1870–1941), profesor historické vlastivědy, kolega a generační druh Josefa Šusty, Václava Novotného či Kamila Krofty.

...

Hana Kábová, Nová tiskárna Pelhřimov, České Budějovice – Pelhřimov 2013, 608 s ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz