Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Kultura výročí

Aktuální číslo

Čítárna novin a časopisů

Čítárna novin a časopisů

  • Poslední loňské číslo Soudobých dějin 4/2007, které však vyšlo až těsně před prázdinami, nabízí velmi zajímavé téma Cestami exilu. O podivném osudu novináře Lva Sychravy, který v roce 1948 odešel do emigrace, ale po sedmi letech se do ko mu nistického Československa opět vrátil, píše Jiří Pernes. Literární historik Michal Přibáň popisuje okolnosti konání málo známého pařížského sjezdu spisovatelů-exulantů, který se konal jen tři měsíce po ofi ciálním druhém sjezdu Svazu československých spisovatelů v roce 1956. Politickým emigrantům v poúnorovém Československu se věnuje Doubravka Olšáková, Drahomír Suchánek se zabývá počátky exilové politiky Československé strany lidové a rakouský historik Peter Hallama sleduje vztah mezi poúnorovým komunistickým režimem a vídeňskými Čechy. (eb)

  • Sborník Národního muzea, řada A — historie, svazek 62, 2008, č. 1, přináší příspěvky ze semináře Československo a druhá světová válka (život v zázemí), který se konal na jaře 2005. Vedle článků Josefa Blümla a Dagmar Blümlové o osudech historiků Josefa Šusty a Jana Muka za protektorátu stojí za pozornost text Jiřího Petráše, který představuje deník čtrnáctileté Heleny Hanžlové, v němž autorka zachytila poslední dny druhé světové války v Českých Budějovicích. (eb)

  • Týdeník Respekt téměř vždy potěší výběrem lidí, které v rubrice věnované rozhovoru "zpovídá". Za poslední necelý čtvrtrok vybíráme: cestovatel a spisovatel Ilija Trojanow (Respekt 23/2008) prožil velkou část života v Africe; bývalý ředitel Úřadu pro dokumenty státní bezpečnosti NDR Joachim Gauck (Respekt 24/2008) je nyní v čele sdružení Gegen Vergessen - Für Demokratie; malíř a světoběžník Jan Šafránek (Respekt 26) se dočkal velké výstavy a katalogu; americký básník a etnobotanik Dale Pendell (Respekt 28) vyzkoušel vliv snad všech rostlin na člověka a věnuje se i mytologii. (ivc)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz