Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Proč právě Havel

Aktuální číslo

Psalo se v DaS před 40 lety

Psalo se v DaS před 40 lety

Historikové sněmovali

Čs. historická společnost při ČSAV uspořádala ve dnech 27.—29. září t. r. v Brně IV. sjezd čs. historiků. Třídenního jednání, k němuž se sjelo na 450 představitelů naší historické vědy ze všech krajů republiky, se zúčastnila rovněž delegace strany a vlády, vedená ministrem školství a kultury dr. Jiřím Hájkem.

Na plenárním zasedání přednesl akademik Josef Macek hlavní referát o stavu a vývoji čs. historiografie od minulého sjezdu historiků, který se konal v r. 1959; o činnosti a úkolech slovenské historiografie referoval doc. dr. Miroslav Kropilák, CSc. (...)

V diskusi o referátech a na zasedáních sekcí a zájmových skupin čs. historikové zevrubně jednali o naléhavých úkolech, hodnotili práci vykonanou od svého III. sjezdu a promýšleli, jak úspěšně uskutečňovat v dílech čs. historiografie usnesení Komunistické strany Československa, zejména závěry XIII. sjezdu KSČ.

IV. sjezd čs. historiků přijal rezoluci, v níž vyzdvihuje m. j. tyto úkoly:

— Prohlubovat evropskou a světovou orientaci naší historické vědy a začleňovat naše národní dějiny do širších mezinárodních souvislostí.

— V zájmu jednoty výchovného působení historické vědy pečovat o soustavný proporcionální rozvoj všech úseků a disciplín historického výzkumu. V oblasti nových a nejnovějších dějin zásadně řešit vztahy historického vědeckého bádání a politiky — vycházet přitom z důsledné aplikace rezoluce XIII. sjezdu KSČ o kulturní politice.

— Na všech stupních škol v celostátním měřítku usilovat o správné proporce výuky národních a světových dějin, jakož i českých a slovenských národních dějin.

— Pečovat o možnosti plného uplatnění mladých historiků. (...)

Za nejnaléhavější potřeby naší historické vědy sjezd označil vytvoření technicky dobře vybaveného jednotného dokumentačního střediska pro všechny vědecká pracoviště, vysoké školy a jednotlivé vědecké pracovníky v ČSSR, vypracování zásadního dokumentu o čs. archivnictví a zásad pro zřístupňování archivního fondu za účasti historiků a dále žádoucí rozšíření počtu historických časopisů.

Na valném shormáždění Čs. historické společnosti při ČSAV byl zvolen nový ústřední výbor Spolešnosti. Předsedou se stal univ. prof. dr. František Kavka, DrSc a vědeckýcm sekretářem univ. prof. dr. Josef Polišenský, DrSc.

-hš- (Dějiny a současnost č. 12/1966, s. 1)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz