Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Proč právě Havel

Aktuální číslo

Nedělejme z nich druhořadé lidi

Nedělejme z nich druhořadé lidi

Rozhovor s Bernardem Sergentem o starověkém Řecku a homosexualitě v historii
Zuzana LOUBETOVÁ

Mohl byste na úvod upřesnit, kdy se ve Francii objevily první studie o historii homosexuality?

První seriózní práce se začaly objevovat v roce 1907, kdy vyšel článek Ericha Betha Die dorische Knabenliebe, ihre Ethic, ihre Idee. Předtím bylo téma homosexuality tabu, v 19. století se o něm téměř nemluvilo. Dalším mezníkem byl rok 1948, kdy Henri-Irénée Marrou ve svých Dějinách výchovy ve starověku věnoval jednu kapitolu právě otázce homosexuality. Toto téma začíná být po druhé světové válce postupně přijímáno historiky, ale objevuje se stále jen zřídka. Obsáhlé práce vycházejí až v 80. letech 20. století. Aniž bychom se domluvili, historikové začali studovat toto téma zároveň v Německu, ve Francii, ve Velké Británii a ve Spojených státech.

...

Univerzitní profesor Bernard SERGENT (nar. 1946) získal doktorát z archeologie a historie starovku, rovnž vystudoval biologickou antropologii. Je badatelem v Centre National de la Recherche Scientifique (Národní vdecké centrum), pedsedá Francouzské mytologické spolenosti. Z jeho publikací na téma homosexuality mžeme uvést L’Homosexualité dans la mythologie grecque (Homosexualita v řecké mytologii,1984), která vyšla také v anglickém překladu, a dále L’Homosexualité initiatique dans l’Europe ancienne (Homosexualita jako iniciační rituál ve starověké Evropě, 1986). Obě knihy byly znovu vydány v roce 1996 pod názvem Homosexualité et initiation chez les peuples indo-européens (Homosexualita a iniciační zvyky u indoevropských národů). Sergentovým velkým vzorem je historik Georges Dumézil (1898–1986), přední francouzský odborník na starověké civilizace.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz