Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: O filmu jinak

Aktuální číslo

Jiří HANUŠ: Tradice českého katolicismu ve 20. století

Jiří HANUŠ: Tradice českého katolicismu ve 20. století

Tomáš VEBER

Další z prací hojně publikujícího brněnského historika Jiřího Hanuše se věnuje některým aspektům dějin českého katolicismu ve 20. století, a to s využitím pojmu tradice. Kniha je autorem představena v podstatě jako způsob uchopení moderních dějin fenoménu českého katolicismu. Sám fenomén je však již na prvních stránkách vymezen velmi široce jako různé oblasti lidské tvořivé činnosti, která může, ale také nemusí být v přímém vztahu a sepětí s katolickou církví, jejími dějinami, naukou a aktivitami, byť se mimo vztah k církvi dostává spíše sporadicky — zejména sleduje-li jednotlivé osobnosti české literatury, např. F. Halase, Z. Kalistu a další. Hanušova práce představuje do jisté míry vyústění jeho dřívějších bádání, z nichž vzešly takové tituly jako Mezi tradicí a reformou (2002) nebo společně s P. Fialou vydaná kniha Skrytá církev. Felix M. Davídek a společenství Koinótés (1999). Za nejpřínosnější část knihy je možné označit kapitolu "Klíčové tradice českého kulturního a politického katolicismu". Zde se autor zamýšlí vůbec nad tím, co je to "tradice", a uvádí několikeré vymezení tohoto pojmu: Z hlediska filosofické antropologie je to něco, co konstituuje člověka a dává mu smysl, abych ocitoval alespoň to nejkratší.

Společně s tímto oddílem je třeba zmínit ještě kapitoly "Vybrané paradoxy katolických tradic" (z nich jmenuje a popisuje mimo jiné paradox modernity, revolučnosti — prorockosti, národní horlivosti versus národní vlažnosti a další) a "Tradice a kontratradice: Z temna doby komunistické", v nichž se Hanuš zamýšlí nad rozpory uvnitř katolicismu zvláště v kontrastu a kontaktu s komunistickou ideologií a jejími představiteli. Přitom píše: Je dost možné, že svár a kon. ikt patří ke křesťanství jako takovému vzhledem k jeho základnímu 'interpretačnímu charakteru'. Ve třetí ze zmiňovaných kapitol líčí na podkladě archiválií práci církevních zmocněnců a tajemníků, přičemž jako modelový případ volí situaci v brněnské diecézi. V této, ale ani v ostatních kapitolách se autor nevyvaruje kritických pasáží, snaží se svou práci vést v objektivním duchu, především tam, kde se v ní mluví o ekumenismu.

Samotná koncepce knihy napovídá, že tato bádání nejsou zdaleka u konce. Pořadí jednotlivých kapitol, zejména ve druhé polovině knihy, vnuká čtenáři myšlenku o určité autorově kompoziční neujasněnosti, která je navíc zvýrazněna střídáním plurálu skromnosti (v současné vědě spíše opouštěného) s autorským singulárem. Za spíše matoucí pokládám některé názvy podkapitol — "Změna paradigmatu přichází z Říma" (protože paradigma se dosud příliš nezměnilo, spíše je postupně modifikováno) nebo "Podněty správců dědictví Karla Skalického" (když je zde zařazen ve skutečnosti pouze Pavel Ambros). Jméno Karla Skalického je přitom jistě nejcitovanějším jménem Hanušovy práce — tím je zároveň doloženo ojedinělé postavení tohoto významného soudobého teologa v českém katolickém (i obecněji kulturním a náboženském) milieu a zpětně také závislost tohoto milieu na výsledcích Skalického práce.

Kniha jako celek je však dalším ze zdařilých příspěvků k poznání českých (nejen církevních) dějin 20. století, přičemž struktura Hanušova díla jako svébytné "mluvící znamení" napovídá, jak obtížné toto poznávání je a ještě také bude. Práci je třeba číst v kontextu s Hanušovými (ale také Fialovými a Vybíralovými) texty z předešlých let. Sám autor přitom přímo doporučuje: Vzhledem k tomu, že český katolicismus v nejnovější době zformovala celá řada pozoruhodných osobností, za jisté doplnění této práce může být považován Malý slovník českého katolicismu 20. století s antologií textů, který vychází paralelně s touto publikací. Potom však nelze smlčet ještě jednu závažnou skutečnost. Byť by si také tento slovník zasloužil samostatnou recenzi, nejspíše by nebyla ani z poloviny tak příznivá, jako se může jevit tato. Zmiňovaný slovník totiž opomíjí mnohé z "pozoruhodných osobností" českého katolicismu, především z řad českých přírodovědců, přičemž nás ale informuje, slovy profesora Karla Beneše, o kdejakém třetiřadém literátovi, který chodil do kostela.

CDK, Brno 2005, 296 s., 249 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz