Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Vynálezci a jejich vynálezy

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Sociální patologie a ochrana dětství od dob osvícenství do roku 1914

Disciplinace jako součást ochrany dětství
Pavla Slavíčková

Pod pojmem sociální patologie jsou obvykle chápány jevy, které společnost klasifikuje jako nežádoucí, neboť porušují vžité sociální, morální nebo právní normy. Zasazení této čtenářsky atraktivní problematiky do minulosti spolu se zacílením pouze na skupinu dětí tak vzbuzuje velká očekávání. Kniha Sociální patologie a ochrana dětství od dob osvícenství do roku 1914 je však naplňuje jen zčásti.

...

Martina HALÍŘOVÁ, Univerzita Pardubice, Pardubice 2012, 284 s., 393 Kč

‣Více

Urození nacionalisté

Česká šlechta a národnostní otázka v 1. pol. 20. století
Zdenko Maršálek

Kniha amerického historika Eagla Glassheima popisuje přístup šlechty v českých zemích k národnostní otázce, jejíž význam nabýval na důležitosti v průběhu 19. století a gradoval ve století následujícím. Zdejší šlechta podle Glassheima pociťovala „národnostní dilema“ mnohem tíživěji než ostatní složky společnosti, a to především proto, že otázka národnostní sebeidentifikace pro ni vůbec nebyla samozřejmá.

...

Eagle GLASSHEIM, Přeložil Lubomír Kotačka, Garamond, Praha 2012, 320 s., 368 Kč

‣Více

Nevolníci a svobodní, kníže a velkostatek

Fenomén darovaných lidí v českých zemích 10.–12. století
Robert Gája

Kniha je vlastně již druhým vydáním Petráčkovy disertační práce, která poprvé vyšla před deseti lety. Autor se v ní věnuje otázce sociálního postavení neprivilegovaných vrstev společnosti v raném středověku. Jejich představitelé totiž vystupují v pramenech diplomatické povahy hlásících se do doby od konce 10. do konce 12. století velice často jako předmět knížecího daru klášterům či kapitulám.

...

Tomáš PETRÁČEK, Argo, Praha 2012, 405 s., 398 Kč

‣Více

Dodatečné rozpomínky na Vladimíra Holuba 16. 7. 1912 – 9. 12. 1995

Dagmar Blümlová

V nenápadné, poměrně útlé brožované publikaci čtvercového formátu dostává čtenář do ruky podivuhodné svědectví. Potkává se v ní katalog výstavy, překvapivá ukázka pozdně dadaistické literární tvorby v Čechách, trs osobních výpovědí domácí i zahraniční provenience a reflexe peripetií českého 20. století v silném lidském příběhu. Ten je ostatně osou textu i obrazových částí, je objevný a pojednávanou publikací také objevený. Hra se slovem je zde namístě, protože příběh „vnitřního emigranta ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz